Baby Sensory Amsterdam 1

06-41811260 amsterdam-zuid@babysensory.nl

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BABY SENSORY NEDERLAND

 

1.                Definities

1.1.      Franchisegever: de rechthebbende organisatie om het programma in Nederland via Franchisenemers exclusief te voeren is Baby Sensory Nederland, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amstelveen.

1.2.      Franchisenemer: degene die de trainingen in licentie voor een bepaald geografisch gebied in Nederland kan aanbieden en verantwoordelijk is voor het aanbieden van het Programma via Klassenleid(st)ers.

1.3.      Klassenleid(st)er: degene die de trainingen daadwerkelijk aan de deelnemers aanbiedt.

1.4.      Programma: het geheel aan trainingsactiviteiten die aan deelnemers wordt aangeboden.

1.5.      Deelnemer: ouder met kind, die aan het Programma deelneemt.

1.6.      Contractperiode: de periode zoals vermeld op de Overeenkomst.

1.7.      Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening tussen Franchisenemer/Klassenleid(st)er en Deelnemer.

 

2.                Algemeen

2.1.      Franchisegever heeft aan Franchisenemer de franchiserechten verleend om het Baby Sensory Programma binnen een bepaald geografische gebied in Nederland in licentie aan te bieden. Franchisenemer kan voor de uitvoering hiervan Klassenleid(st)ers aanstellen of zelf het Lesprogramma aanbieden.

2.2.      Franchisenemer is verplicht alle Klassenleid(st)ers adequaat getraind te hebben door Baby Sensory Nederland voordat deze het Programma kunnen aanbieden. Baby Sensory Nederland voert hiertoe een administratie die door Deelnemer kan worden geraadpleegd.

2.3.      Deze algemene voorwaarden maken deel uit en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en overige betrekkingen tussen Franchisenemer/Klassenleid(st)er en Deelnemer met betrekking tot het Programma.

2.4.      Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5.      Franchisenemer/Klassenleid(st)er heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen op verzoek van Franchisegever. Zulke wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van reeds met Deelnemer gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per e-mail bekend gemaakt en treden 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking in werking.

2.6.      Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in de algemene voorwaarden is geregeld, dan dient situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

3.                

 

4.                Deelname

4.1.      Pas na betaling heeft Deelnemer het recht om met zijn of haar kind  aan de lessen deel te nemen.

4.2.      Deelnemer is gerechtigd om een plaatsvervanger in zijn of haar plaats aan de les deel te laten nemen.

4.3.      Gedurende de les worden schoenen uitgedaan en sokken of kousen gedragen. In het les- en speelgebied zijn geen schoenen toegestaan.

4.4.      Roken is absoluut niet toegestaan.

4.5.      In de trainingsruimte mogen door de ouders geen etenswaren worden genuttigd. Het voeden van het kind is vanzelfsprekend wel toegestaan.

 

5.                Deelnamekosten en B.T.W.

5.1.      De deelnamekosten zijn inclusief 21% B.T.W.

5.2.      Betaling van de deelnamekosten kan plaatsvinden door contante betaling ineens voorafgaande aan de eerste les of via overschrijving per bank voorafgaande aan de eerste les.

5.3.      Deelname is conform artikel 4.1 pas mogelijk nadat de deelnamekosten door Franchisenemer/Klassenleid(st)er zijn ontvangen en Franchisenemer/Klassenleid(st)er is gerechtigd de Deelnemer de toegang tot de klaslocatie te ontzeggen indien Deelnemer niet tijdig aan zijn of haar betalingsverplichting heeft voldaan.

5.4.      Indien de deelnamekosten niet voorafgaande aan de eerste les voldaan zijn dan wel niet afgeschreven hadden kunnen worden, is Deelnemer naast de deelnamekosten tevens een boete verschuldigd van € 10,= per schriftelijke actie die Franchisenemer/Klassenleid(st)er onderneemt ter incasso van de deelnemingskosten. 

5.5.      Bij voortijdige opzegging binnen de Contractperiode bestaat geen recht op (gedeeltelijke) terugstorting, tenzij dit om medische redenen is. Hiervoor dient dan een verklaring van een arts te worden overlegd.

5.6.      Franchisenemer is gerechtigd de tarieven per Contractperiode te wijzigen. Tussentijdse verhoging van de Deelnamekosten is niet toegestaan.

 

6.                Aansprakelijkheden

6.1.       Franchisenemer/Klassenleid(st)er is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect voor respectievelijk van of aan goederen van deelnemers of derden. Franchisenemer/Klassenleid(st)er is tevens niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers.

6.2.      Franchisenemer/Klassenleid(st)er is niet aansprakelijk voor enige door Deelnemer geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de Overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Deze uitsluiting geldt, behoudens eventuele wettelijke beperkingen daarop, in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het door Deelnemer nuttigen van door Franchisenemer/Klassenleid(st)er geserveerde consumptiegoederen.

6.3.      Franchisenemer/Klassenleid(st)er is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan Deelnemer of wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan Franchisenemer houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Franchisenemer/Klassenleid(st)er staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Franchisenemer/Klassenleid(st)er.

6.4.      Indien en voorzover er op Franchisenemer/Klassenleid(st)er enige aansprakelijkheid jegens Deelnemer zou rusten dan is deze aansprakelijkheid hoe dan ook beperkt tot een bedrag van € 250,=.

6.5.      Schadeclaims dienen binnen 2 maanden na het ontstaan van de schade aan Franchisenemer/Klassenleid(st)er schriftelijk te zijn gemeld.

 

7.                Intellectueel eigendomsrecht

7.1.      Deelnemer dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Franchisenemer/Klassenleid(st)er bij het Programma gebruikte methoden, technieken en zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2.      Deelnemer erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van de door Franchisenemer/Klassenleid(st)er gebruikte methoden, technieken en zaken en de daarmee samenhangende informatie, mededelingen of andere uitingen berusten bij Franchisenemer dan wel Franchisegever.

7.3.      Deelnemer zal de gebruikte methoden, technieken en zaken niet in gebruik nemen, kopiëren dan wel aanpassen op een wijze die in strijd is met of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van Franchisenemer dan wel Franchisegever.

 

8.                Overmacht

8.1.      Franchisenemer/Klassenleid(st)er heeft ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de Overeenkomst met Deelnemer op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan Delnemer mee te delen en zulks zonder dat Franchisenemer/Klassenleid(st)er gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2.      Onder overmacht wordt verstaan staking, brand, oproer en openbare onrust en voorts iedere tekortkoming die niet aan Franchisenemer/Klassenleid(st)er kan worden toegerekend omdat die tekortkoming niet te wijten is aan zij/haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

9.                Ontbinding

9.1.      Franchisenemer/Klassenleid(st)er heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te beëindigen, onverminderd alle andere hem/haar wettelijk toekomende rechten, in het geval van misdragingen van Deelnemer tijdens het Programma.

9.2.      Na beëindiging van de Overeenkomst met Deelnemer als bedoeld in dit artikel sub 1, is Franchisenemer/Klassenleid(st)er niet meer verplicht de Overeenkomst na te komen, met dien verstande dat de door Deelnemer gedane betalingen, waaronder ook de betalingen ter zake van toekomstige lessen, niet gerestitueerd worden. 

 

10.                 Gebruik persoonsgegevens en geheimhouding

10.1.     Franchisenemer/Klassenleid(st)er gebruikt gegevens van Deelnemer om inschrijvingen af te handelen en om Deelnemer desgewenst te informeren over voor hem/haar relevante producten en diensten van Franchisenemer.

10.2.     Franchisenemer/Klassenleid(st)er is verplicht de gegevens van Deelnemer aan Franchisegever door te geven. Deelnemer gaat er mee akkoord dat zijn of haar gegevens aan Franchisegever worden verstrekt. Franchisegever gebruikt deze gegevens alleen voor regelmatig kwaliteitsonderzoek.

10.3.     Franchisegever en Franchisenemer/Klassenleid(st)er zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van Deelnemer hebben verkregen.

10.4.     Uitsluitend de gegevens, die van belang zijn bij een tijdig en correct verloop van de uitvoering van de Overeenkomst worden aan derden doorgegeven. Gegevens worden nimmer verkocht aan derden. Franchisegever en Franchisenemer/Klassenleid(st)er zullen gegevens van Deelnemer nimmer doelbewust aan derden, niet betrokken bij uitvoering van de Overeenkomst, verstrekken, tenzij hier om justitiële redenen aanleiding voor is.

10.5.     Slechts die persoonsgegevens worden verwerkt, die rechtmatig verkregen zijn.

10.6.     Franchisegever en Franchisenemer/Klassenleid(st)er slaan gegevens van Deelnemer op in een klantenbestand. Dit bestand geeft inzicht in welke diensten/producten aan wie worden geleverd; dit bestand is van belang voor uitvoering van de Overeenkomst alsook voor de financiële administratie van Franchisegever en Franchisenemer/Klassenleid(st)er.

10.7.     Deelnemer kan zijn gegevens op elk moment inzien of een verzoek tot wijziging indienen. Franchisegever en Franchisenemer/Klassenleid(st)er zullen aan elk verzoek, binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid, tot wijziging gehoor geven.

10.8.     Franchisegever en Franchisenemer/Klassenleid(st)er zullen gegevens van Deelnemer nimmer gebruiken voor reclamedoeleinden in welke vorm dan ook, behoudens door Franchisegever en Franchisenemer/Klassenleid(st)er te verzenden informatie over zijn/haar producten, diensten, nieuwsbrieven en kwaliteitsonderzoek.

10.9.     Deelnemer kan kenbaar maken dat Deelnemer niet wenst dat zijn gegevens worden gebruikt om te informeren over producten, diensten en nieuwsbrieven van Franchisegever/Franchisenemer, onder meer door het versturen van een e-mail aan info@babysensory.nl.

 

11.      Veiligheid

11.1.     Bij inschrijving bij Franchisenemer/Klassenleid(st)er zijn gegevens van Deelnemer veilig.

11.2.     Franchisenemer/Klassenleid(st)er draagt er zorg voor dat persoonsgegevens, die verkregen zijn, beveiligd zijn tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

11.3.     Indien derden toch beslag weten te leggen op de persoonsgegevens, is Franchisenemer/Klassenleid(st)er daarvoor nimmer aansprakelijk.

 

12.      Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1     Op alle door Franchisenemer/Klassenleid(st)er gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.

12.2     Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen, voorzover de wet zulks toelaat, in eerste instantie

uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage, tenzij Franchisenemer/Klassenleid(st)er er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van Deelnemer. 

 

13.      Slotbepalingen

13.1.     Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Franchisenemer/Klassenleid(st)er en Deelnemer zullen ter vervanging een of meer nieuwe bepalingen vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte zal worden gegeven.

13.2.     Wanneer door Franchisenemer/Klassenleid(st)er gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn/haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Deelnemer kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Franchisenemer/Klassenleid(st)erdeze voorwaarden soepel toepast.

Baby Sensory terms and conditions/policies

Baby Sensory's Terms and Conditions aim to present a fair sustainable structure to all. We aim to provide the highest quality classes for all our customers, as is our need to secure the regular employment to secure the best Class Leaders and venues available.

We are committed to the safety of all persons who attend our lessons and to deliver the highest standard of service.

Participating in a Baby Sensory class is entirely at your own risk without any proven negligence, breach of duty of care or lack of due diligence by Baby Sensory Ltd., your local Franchise or its employees.

Payment Methods

Payment is through our online booking system.

Confirmation of place

If payment is made through any other way than card payment using the online booking system, your place will only be confirmed on full payment. An acknowledgment will be sent with payment details however booking confirmation will only be sent when payment is received. If you pay using the online booking system, you will receive an automated reply confirming your place.

Refunds

A course or event may be cancelled provided you inform the Franchisee in writing within 7 days of the course commencing. Please note there may be an administration charge of up to one class for any changes made.
You may offer your place to a friend as a gift provided you inform your Class Leader.
Thank you for your understanding and co-operation.

Holidays and sickness policy

Regrettably we cannot offer discounts or refunds to cover your booked holidays due to the need to ensure continuity of service.
You may offer your place to a friend who also has a baby to a session you know you are unable to attend. You would need to inform your Class Leader in this instance.

Twins discount

Baby Sensory offers local discounts for twins if brought by one adult sitting within the teaching circle.
A parent with twins will need to have either another adult or an arrangement with another parent, should they need to take one of the twins to the bathroom. The Class Leader can never be responsible for your child.

Supervision and withdrawal of service

All children must be supervised at all times and not left unattended. The Class Leader cannot be responsible for a child at any time. Regrettably as our classes are designed for babies from the age of birth to 13 months only, older siblings cannot attend unless specifically invited.
Should a carer or associated visitor behave in a way that the Class Leader feels is unreasonable then the company reserves the rights to withdraw the provision of classes to the client.

Renewals

No later than two weeks before your term runs out your class leader will ask you whether you wish to renew for another term. The Class Leader will inform you of the mechanism to rebook your space and payment terms. Note however that places remain on a first come first served basis.

Cancellation of Classes policy

Baby Sensory will endeavor to run classes during bad weather e.g. snowy conditions. However should we need to cancel due to safety concerns, parents will be notified/contacted (please check your local Baby Sensory Facebook page and make sure your phone number is kept up to date on our register).
An additional class will be offered if we have to cancel a class or refund against a future term's fees. Regrettably we cannot automatically offer cash refunds.

Illness

Parents are asked to keep their babies at home if they have a serious infection and to inform the setting as to the nature of the infection so that other parents can be alerted.
Please keep your baby at home if he/she:

 • Has a fever or has had one in the previous 24 hours
 • Has had an upset stomach or diarrhoea in the previous 48 hours
 • Has heavy nasal discharge
 • Has discharging eyes

Has symptoms of a possible communicable diseases such as:

 • Measles
 • Chicken pox
 • German measles
 • Whooping cough
 • Impetigo
 • Scarlett fever
 • Hand, foot and mouth disease
 • Norovirus

We cannot offer a refund for a lesson missed due to illness. You may offer your place to a friend, who also has a baby, to the session. You would need to inform your Class Leader in this instance.

Commitment to Equal Opportunities

Baby Sensory has a commitment to ensure that the equipment and activities are value and worth to everyone regardless of race, culture, language, gender, age, experience, religion, background, ability or disability.

Data Protection

The information on this form contains personal data.
Baby Sensory and Toddler Sense will record, process and keep your personal information secure in accordance with the Data Protection Act 1998. Information will not be passed onto a third party unless you have opted in during the booking process.

Videos, photographs and confidentiality

We love you taking pictures or videos of your children during the course provided it doesn't interfere with the class. In addition please always be sensitive of taking pictures of others without their permission. If you are asked to stop, please do respect the rights of others.
In addition if the Class Leader feels that the amount of video is excessive, not just short clips, then you may be asked to stop.
Please remember that much of the content of the class is under copyright and while we are very happy for you to practice at home, these are not to be incorporated into another public activity without our permission.

Protection of property

Please note that your property left in prams or bags is your responsibility and Baby Sensory cannot take any responsibility for the safeguarding of these items.

Health & Safety and Hygiene Policies

Baby Sensory follows rigorous internal checks of the venue and its own equipment to ensure that they are clean and safe. Daily Risk Assessments are conducted.
Baby Sensory asks all parents and carers to remove their shoes while in class in order to reduce the chance of transmission of microorganisms. Shoes need to be worn to visit the bathroom within class times and care exercised to avoid slips.
Baby Sensory is a Gold Accredited member of the Children's Activities Association and meets their standards in all operational aspects.

Changes to Terms and Conditions

Baby Sensory from time to time updates these T&Cs. It will inform you of changes through regular channels of communication and you have 14 days to opt out of accepting changes in writing. Failure to do so will entitle Baby Sensory to treat this agreement with you as being updated with the changes.